วาดเส้นตรงให้ตรง และวาดวงกลมให้กลมได้ด้วยมือเปล่า

dePENd table เป็นปากกาลูกลื่นและโต๊ะที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมแกน XY ฝังเป็นแม่เหล็กอยู่ใต้โต๊ะ รับรู้ทิศทางว่าจะลากเส้นตรงหรือวาดวงกลม มันก็จะปรับให้ตรงเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์วาด