หนังสือพิมพ์ไทยสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมไทย

ไทยจะเป็นศูนย์กลาง AEC (Source)