เรียงลังน้ำอัดลมเป็น Mario 8-Bit

ถ้าเจ้านายมาเห็นมีโดนไล่ออก